Gyulai Hírlap – A gerlai katonai hagyományőrző fesztivál – 2019.07.01.

2019.07.01. – Gyulai Hírlap – A gerlai katonai hagyományőrző fesztiválon jártunk: